Tankrengöring

Vilket tryck och flöde finns tillgängligt?

När du har kommit fram till vilken typ av tankrengöringsdysa som är mest lämplig för er rengöringsprocess är nästa steg att bestämma önskat flöde och storlek på dysan.

Pressure gauges mounted on the pipeline. Measuring instruments for pressure control.

Tryck och flöde

Ofta är önskat tryck och flöde redan begränsat av det tryck och flöde som finns tillgängligt i det befintliga systemet. Här är det viktigt att ta reda på tryck och flöde vid själva tankrengöringsdysan. Om det inte går att mäta tryck och flöde vid tankrengöringsdysan, görs en uppskattning av värdena. Denna uppskattning baseras på pumpens ’output’,  rörens längd och diameter, etc, och på så sätt beräknas tryckfallet mellan pumpen och tankrengöringsdysan.

Om det inte finns tillräckligt flöde och tryck för att använda den mest lämpliga dysan för rengöringsprocessen behövs en annan lösning. Det kan t ex vara att ändra pumpen eller att ändra typ av tankrengöringsdysa.

Att byta tankrengöringsdysor i en befintlig tank, eller att byta pumpen kan leda till vissa problem, t ex att dräneringen inte är justerad för att klara av ett högre flöde. Detta leder i sin tur till att vätska samlas på botten av tanken, vilket försämrar rengöringen i det området.

Rekommenderat flöde

Normalt sett så påverkas tankrengöringsdysans rotationshastighet av trycket. Ju högre rotationshastighet, desto större är sannolikheten att den roterande dysan atomiserar dropparna så att de blir mycket mindre. Det leder i sin tur till att tvättkraften försämras. Därför är det viktigt att en tankrengöringsdysa eller -maskin används inom området för rekommenderat flöde.

Tvättvätskans kemiska egenskaper

Byte av tvättvätska kan påverka tryck och flöde pga förändring av vätskans viskositet.

Partiklar i tvättvätskan

I det fall då tvättvätska återanvänds krävs någon form av filtrering, vilket i sin tur kan påverka tryck och flöde.