Ammonia stripping

Process- och avloppsvatten från industrier, biogasanläggningar och kommunala reningsverk innehåller ammoniumjoner (NH4+) och ammoniakgas (NH3), vilket har en negativ påverkan på vattenkvalitet, ekosystem och människors hälsa.

Ammonia stripping med luft eller ånga är en säker och kostnadseffektiv process för att enkelt avlägsna föroreningarna.

 

Hur fungerar ammonia stripping?

I process- och avloppsvatten förekommer ammoniumjoner (NH4+) tillsammans med löst ammoniakgas (NH3):

NH4+ + OH ↔ NH3 + H2O

 • pH <7 ⇒ i princip all ammoniak kommer att vara lösliga ammoniumjoner (NH4+)
 • pH >12 ⇒ i princip all ammoniak kommer att vara en löst gas (NH3)
 • i intervallet pH7 till pH12 finns både NH4+ och NH3 i process- eller avloppsvattnet
 • den procentuella andelen löst gas (NH3) ökar med temperatur och pH

Själva processen där ammoniumjoner och löst ammoniakgas avlägsnas från avloppsvattnet sker i en kolonn med fyllkroppar, där fyllkroppsbäddens funktion är att öka kontaktytan vätskan och gasen.

Innan det förorenade vattnet förs in i kolonnen justeras temperatur och pH-värdet höjs (genom att tillsätta NaOH eller kalk) för att öka andelen NH3 i process- eller avloppsvattnet.

Vattnet förs sedan in ovan fyllkroppsbädden, rinner genom fyllkroppsbädden och ut via en sump. I motsatt riktning till vätskan strömmar luft (air stripping) eller ånga (steam stripping), vilket leder till att den lösta ammoniakgasen (NH3) avlägsnas från vätskan och strömmar med luften ut ur kolonnen för att renas och återvinnas i efterföljande processteg.

Air vs steam stripping

Generellt sett medför air stripping lägre driftskostnader jämfört med steam stripping och är ett bra alternativ när det inte finns ånga eller kylvatten tillgängligt i verksamheten.

Steam stripping är å andra sidan en mer effektiv metod för att ta bort ammoniakföroreningar.

Vilka processparametrar är viktiga vid design av en stripperkolonn?

Följande parametrar är viktiga att ta i beaktning för att bestämma om ammonia stripping ska utföras med luft eller ånga:

 • Processpecifika förhållanden
 • Temperatur
 • Ammoniak – koncentration, pH-värde
 • Andra föroreningar
 • Energikälla
 • Finns det möjlighet att återanvända den avlägsnade föroreningen? Kommersiellt värde?
 • Krävs rening av den utgående gasen?

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.

PDF

Dokument för nedladdning