Droppavskiljning

Effektiv och optimalt dimensionerad droppavskiljning tar bort föroreningar och oönskade ämnen i olika luft- eller gasströmmar.

Droppavskiljning förhindrar även skador och korrosion på rör, kompressorer och annan processutrustning, samt möjliggör återvinning av produkt. En väl dimensionerad lösning leder till ökad processeffektivitet, energi- och kostnadsbesparingar, samt minskad mängd miljöfarligt utsläpp.

Hur fungerar droppavskiljning?

Principen för droppavskiljning är att dropparna i ett luft- eller gasflöde kolliderar med en yta på droppavskiljaren. Dropparna slås ihop, växer i storlek och skapar en tunn vätskefilm. När filmen uppnått en viss tjocklek påverkas den så pass mycket av gravitationen att vätskan rinner ner i botten av droppavskiljaren och kan ledas bort ur gasflödet.

Olika typer av droppavskiljare används beroende på den mängd vätska som gasen innehåller, droppstorlek, samt önskad renhetsgrad på gasen som går vidare.

Profiler

Profiler, även kallade lameller, används i processer med stora gasflöden och där man vill minimera tryckfallet. Droppavskiljare tillverkade av profiler finns för både horisontellt och vertikalt flöde och avskiljer droppar >15µm vid normala driftsförhållanden.

När gasen strömmar mellan de vågformade profilerna kolliderar vätskedropparna mot ytan av profilerna.

Den höga gashastigheten och de tröghetskrafter som verkar på dropparna när de behöver ändra riktning för att följa med gasströmmen runt profilerna, gör att dropparna inte hinner vika undan utan kolliderar istället mot ytan.

Dropparna fogas samman på ytan och bildar en tunn film. När vätskefilmen växer i tjocklek påverkas den alltmer av gravitationen, rinner ner i botten av droppavskiljaren och dräneras bort ur gasflödet.

Demisters, coalescers och candle filters

Demistrar, coalescers och candle filters består av en stor mängd trådar eller fibrer som gasströmmen ska passera igenom. Vätskedropparna kolliderar med eller fastnar mellan trådarna/fibrerna och slås samman. De sammanslagna dropparna växer i storlek och påverkas till slut tillräckligt mycket av gravitationen för att rinna ner till botten av droppavskiljaren och ledas bort från gasflödet.

Impaction (Droppstorlek >3µm)

Vätskedropparna i gasflödet kolliderar med ytan på en tråd eller ett fiber i en demister och ’fastnar’ där istället för att föras vidare med gasen. Impaction uppstår i gashastigheter mellan 1 till 10 m/s.

Inception (Droppstorlek 1-3µm)

Dropparna fångas mellan trådarna eller fibrerna vid gashastigheter vanligtvis mellan 0,2 och 0,8 m/s. Normalt sett gäller att ju finare fibrer, desto tätare sitter fibrerna, vilket i sin tur ökar mängden droppar som fångas upp.

Brownian diffusion (Droppstorlek <3µm)

Uppkommer vid låga gashastigheter, normalt under 0,2 m/s och max upp till 0,25 m/s, när gasen passerar genom en bädd av mycket fina fibrer. De små vätskedropparna kolliderar med de omgivande gasmolekylerna, vilket medför att vätskedropparna tvingas att röra sig i olika riktningar och kolliderar till slut med fibrerna i bädden. Ju mindre diameter på fibern, desto mindre vätskedroppar kan fångas upp ur gasflödet.

Hur påverkar droppstorlek valet av droppavskiljare?

En processgas innehåller droppar i en mängd olika storlekar som oftast följer en normalfördelningskurva (Gauss). Olika typer av droppavskiljare fångar upp och separerar olika storleksintervall på droppar.

Profiler

Profiler, även kallade lameller, används i processer med stora gasflöden och där man vill minimera tryckfallet. Profiler avsilkjer droppar droppar >15µm vid normala driftsförhållanden.

Demistrar

En demister består av stycken av stickade metall- eller plasttrådar, som veckas och sätts ihop i flera lager och formar en kudde. En tråddemister fångar upp droppar större än 5 µm.

Coalescers

En coalescer består av en ’kudde’ som är tillverkad av stickad väv, i en kombination av olika trådar men även av mindre fibrer. Det är de mindre fibrerna som gör att droppar i storleksintervallet 2-5 µm kan fångas upp i gasströmmen.

Candle filters

Candle filters består av miljontals sammansatta fibrer och används främst i processer där droppar <2 µm ska avskiljas från ett gasflöde.

Vilka andra faktorer är viktiga för att dimensionera och välja rätt typ av droppavskiljare?

Förutom droppstorlek finns det ett antal andra viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val och dimensionering av droppavskiljare. Våra erfarna medarbetare och ingenjörer hjälper gärna till med beräkningar och ta fram rätt lösning.

Tryckfall

Gasflödet i en process genereras av en fläkt eller kompressor som alstrar ett vacuum eller utloppstryck. Tryck är energi och därmed en kostnad, vilket behöver tas i beaktning för att hitta en optimal lösning.

En droppavskiljare tillverkad av profiler är konstruerad för att klara höga gasflöden utan alltför stor påverkan på tryckfall. Ett candle filter, som består av mycket små, tätt packade fibrer, har däremot mycket större påverkan på tryckfallet.

Förutom droppavskiljarens konstruktion påverkas tryckfallet bl a av gasflödeshastighet, vätskebelastning (liquid load), viskositet och mängden fasta partiklar. Generellt sett önskas så lågt tryckfall som möjligt i förhållande till högsta möjliga avskiljningsgrad.

Avskiljningsgrad

Önskad avskiljningsgrad kan vara styrt av lagstiftade utsläppskrav eller ett behov av att minska en viss mängd förorening för att t ex undvika korrosion och andra skador ’downstream’ i processen. I vissa processer används droppavskiljare för att återanvända värdefulla ämnen och produkt.

Avskiljningsgrad specificerar den mängd vätska och partiklar droppavskiljaren tar bort ur gasflödet. Avskiljningsgrad beräknas med hjälp av ett antal variabler, bl a typ av droppavskiljare, gasens och vätskans densitet, gashastighet och mängd vätska.

Ökad gasflödeshastighet leder till ökad avskiljningsgrad, men medför å andra sidan ökat tryckfall. Det är viktigt att göra en avvägning mellan nivån på avskiljningsgrad och den totala driftskostnaden.

Gasflöde och processvariationer

En av de viktigaste faktorerna för design och dimensionering av en droppavskiljare är gasflöde i relation till area (net), då varje typ av droppavskiljare har en maxhastighet. Separeringen optimeras vid maxhastigheten. Om maxhastigheten överskrids drar gasen med sig droppar och s k ’flooding’ uppstår.

Normalt sett designas en droppavskiljare baserat på processens maxflöde. I flödesintervallet under maxflödet ökar droppavskiljarens effektivitet i takt med en ökning av gasflödet. Samtidigt ökar tryckfallet kvadratiskt, vilket bl a leder till ökade driftskostnader. I de fall där det är stora processvariationer mellan maxflöde och nominellt flöde, eller om processen mycket sällan uppnår maxflöde, är det viktigt att göra en avvägning i designen för att inte tappa alltför mycket effektivitet och för att optimera driftskostnader. Det är alltså viktigt att känna till och noga ange hur processflödet ser ut i verkligheten.

För en droppavskiljare anges vid varje given hastighet:

  • effektivitet – % av droppar ≥x µm som separeras ur gasflödet
  • limit drop size – den minsta droppstorleken (x) som separeras ur gasflödet
  • tryckfall över droppavskiljaren

Driftstemperatur

För korrekt design av droppavskiljare är det viktigt att ta hänsyn till processen och dess processvariationer. Driftstemperaturintervall avgör oftast materialval på droppavskiljaren. 

Vätskebelastning

Inom området för fysikaliska egenskaper hos gas och vätska bestäms den tillåtna vätskebelastningen främst av gasdensitet, vätskans ytspänning samt viskositet.

Vid vertikalt flöde beror tillåten vätskebelastningen även på:

  • Gashastighet – ju högre hastighet (upp till maxhastigheten), desto lägre förväntad vätskemängd uppströms
  • Avstånd mellan lamellerna – den tillåtna vätskebelastningen ökar med minskande avstånd mellan lamellerna
  • Vid mycket hög vätskebelastning rekommenderas en tvåstegsseparator

Vid horisontellt flöde beror tillåten vätskebelastning även på:

  • Antal lameller och avstånd mellan lamellerna
  • Höjd vs bredd på droppavskiljaren – med samma area kan en bredare droppavskiljare hantera mer vätska
  • För att öka den maximala vätskebelastningen kan profiler med krokar användas

Gasflödets riktning

Gasflödes riktning, dvs vertikalt eller horisontellt, bestämmer vilken typ av droppavskiljare som ska användas och hur installationen görs.

Risk för igensättning

Partiklar i gasflödet medför en risk för igensättning. För att minska risken går det att installera ett spolsystem med inställd spolsekvens, alternativt med trycksensorer som initierar en spolsekvens vid ökat tryckfall över droppavskiljaren.

Utrymme

Tillgängligt utrymme för droppavskiljaren kan ibland vara kritiskt. Finns det begränsningar i bredd eller höjd? Oftast tillverkas droppavskiljaren i sektioner för att installeras genom manlucka och även för att kunna ta ut sektionerna genom manluckan för att utföra underhåll.

När det gäller nya installationer kan en rätt dimensionerad droppavskiljare bidra till att kärlets eller tornets diameter går att minska, vilket leder till kostnadsbesparingar. Då tornet dimensioneras av annan kolonninredning kan aktiv area för droppavskiljaren reduceras till en rektangulär eller kvadratisk yta, vilket optimerar droppavskiljningen samt reducerar kostnaden.

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.