Tankomrörning och tankluftning

I många applikationer är det nödvändigt att tankens innehåll blandas eller hålls suspenderat. Ofta sker detta med motordrivna mekaniska omrörare, vilket är kostsamt och kräver underhåll.

Ett alternativ är istället att använda sig av ett omrörarmunstycke, TurboMix®, vilket kraftigt minskar systemets komplexitet, kapitalkostnad och underhållskrav.

 

Hur fungerar omrörarmunstycket TurboMix®?

Omrörarmunstycket TurboMix® är helt nedsänkt i vätskan i tanken eller kärlet och arbetar utifrån den enkla principen att när hastigheten genom munstycket ökar, minskar trycket i dysan.

Munstycket är utformat så att den inkommande vätskans hastighet omvandlar munstycket till en lågtryckszon. På grund av det lägre tryck som skapats i munstycket strömmar den omgivande vätskan in i munstycket, vilket skapar cirkulation i tanken. Mängden vätska ut ur munstycket är 3-5 gånger mängden inkommande vätska, vilket medför en hög blandningseffektivitet och kräver en lägre pumpkapacitet.

Ett omrörarmunstycke används även för att förhindra vätskor som innehåller många lättare partiklar att flyta upp till ytan eller tyngre fasta ämnen att sedimentera i botten av tanken. Detsamma gäller de fall då tanken innehåller vätskor med två olika densiteter, eller blandningar av t ex olja och vattenbaserade föreningar.

Installation

En vanlig typ av installation består av en pump ansluten till tanken via ett rör. Vätska sugs ut från tanken, genom pumpen och in i omrörarmunstycket. Mer vätska sugs ut ur tanken via pumpen och ut i munstycket, osv. Cirkulationen som skapas i tanken gör att vätskan sätts i konstant rörelse. Med rätt placerade munstycken kan alltså vätskan i tanken blandas eller hållas suspenderat utan motordrivna omrörare.

En annan typ av installation är att istället för cirkulerande system tillsätta ny vätska till tanken, som sedan blandas upp med befintlig vätska.

Faktorer att ta i beaktning för optimerad tankomrörning

  • Specifikation tankinnehåll och blandningskrav – tankens innehåll, cirkulation, omrörning/suspension av fasta ämnen, blandning
  • Abrasiv eller korrosiv miljö? Konstruktionsmaterial?
  • Storlek och form på tank/kärl
  • Monteringspunkter
  • Tillgänglig/erforderlig flödeshastighet
  • Tryckfall över omrörarmunstycket ∆P = matningstryck vid munstycksinloppet minus processtryck vid dysans mynning.

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.