Fiskodling och Recirculating Aquaculture Systems (RAS)

Landbaserad och havsbaserad fiskodling spelar en mycket viktig roll i den globala fisk- och skaldjursproduktionen. Idag läggs mycket fokus på utveckling av mer miljövänlig, recirkulerande landbaserad fiskodling, så kallad Recirculating Aquaculture Systems (RAS). Vi har ett brett sortiment av produkter som används inom fiskodling och olika typer av Recirculating Aquaculture Systems (RAS).

Här är några exempel på produkter och lösningar vi levererar:

  • Tankrengöringsutrustning för olika typer av tankar och bassänger
  • Spraydysor för att kontrollera eller eliminera mängden skum i tankar och bassänger
  • Biobärare och strukturerat biofiltermedia för biologisk vattenrening
  • Fyllkroppar och strukturerade fyllkroppar för CO2-avgasning och stripping
  • Spraydysor för olika rengörings- och spolprocesser

Vi tar fram lösningar med fokus på processeffektivitet, hållbarhet och produktivitet.

Fiskodling med lax kan vara både landbaserad (Recirculating Aquaculture Systems, RAS) eller havsbaserad. Fiskodling är viktigt för den globala produktionen av fisk och skaldjur.

Landbaserad vs havsbaserad fiskodling

Landbaserad fiskodling, även kallad Recircultating Aquaculture Systems (RAS), Denna metod ger fiskodlarna möjlighet att noggrant övervaka och kontrollera olika miljöfaktorer så som vattenkvalitet, temperatur och utfodring. Landbaserad fiskodling anses ofta vara mer hållbar och miljövänlig jämfört med havsbaserad fiskodling eftersom den minimerar risken för vattenföroreningar och möjliggör en effektiv avfallshantering.

Landbaserad fiskodling och Recirculating Aquaculture Systems (RAS), innebär att fisk odlas i kontrollerade miljöer i till exempel tankar, bassänger och dammar på land. Denna metod ger fiskodlarna möjlighet att noggrant övervaka och kontrollera olika miljöfaktorer så som vattenkvalitet, temperatur och utfodring. Landbaserad fiskodling anses ofta vara mer hållbar och miljövänlig jämfört med havsbaserad fiskodling eftersom den minimerar risken för vattenföroreningar och möjliggör en effektiv avfallshantering.

Sea-based salmon fish farming in Bergen, Norway. The picture shows six circular open net cages linked to each other.

Havsbaserad fiskodling innebär att anläggningen är placerad i kustnära hav, offshore eller i sjöar och att fisken hålls innestängda i öppna nätkassar. Denna metod är kostnadseffektiv och drar nytta av naturliga marina förhållanden. Havsbaserad fisk- och skaldjursodling kräver noggrant övervägande av miljöpåverkan, sjukdomsbekämpning och hållbara metoder för att upprätthålla hälsan hos både den odlade fisken och det omgivande ekosystemet.

Recirculating Aquaculture Systems (RAS)

Recirkulerande vattenbrukssystem (RAS) är avancerade fiskodlingssystem som är utformade för att effektivt och hållbart odla fisk och andra vattenlevande organismer i tankar och dammar i en kontrollerad miljö. Systemet innehåller olika filtrerings- och vattenbehandlingsprocesser för att avlägsna avfallsprodukter och upprätthålla en optimal kvalitet på vattnet. Det grundläggande vattenbehandlingssystemet består av borttagning av avfallsprodukter genom mekanisk filtrering, nedbrytning av organiskt material och ammoniak i ett biologiskt behandlingssteg, samt kontroll av CO2, N2 och H2S med hjälp av avgasning/strippning. Ibland behövs ytterligare processteg så som UV-desinfektion och kontroll av syrenivåer.

Illustration av ett Recirculating Aquaculture System (RAS). Systemet. Systemet innehåller olika filtrerings- och vattenbehandlingsprocesser för att avlägsna avfallsprodukter och upprätthålla en optimal kvalitet på vattnet. Det grundläggande vattenbehandlingssystemet består av borttagning av avfallsprodukter genom mekanisk filtrering, nedbrytning av organiskt material och ammoniak i ett biologiskt behandlingssteg, samt kontroll av CO2, N2 och H2S med hjälp av avgasning/strippning. Ibland behövs ytterligare processteg så som UV-desinfektion och kontroll av syrenivåer.

Våra produkter och lösningar för optimering av RAS-processen

Biofilter – biobärare och strukturerat biofiltermedia

Det första reningssteget i en RAS-anläggning är ett mekaniskt filter där större partiklar av organiskt material filtreras bort. Efter det mekaniska filtret går finare partiklar tillsammans med lösta föroreningar som till exempel kväve vidare till nästa reningssteg, vilket är ett biofilter. Kväve i form av fri ammoniak (NH3) är giftigt och måste omvandlas i biofiltret till ofarligt nitrat. Nedbrytningen av organiskt material och ammoniak är en biologisk process som utförs av bakterier i biofiltret.

Det biologiska vattenbehandlingssteget använder ofta någon form av biofiltermedia, vilket kan vara en rörlig bädd med biobärare (MBBR) eller en bädd med strukturerat biofiltermedia. Biobärare och strukturerade biofiltermedia har båda en stor ytarea som bakterier kan växa på. Den stora ytarean gör att kontakten mellan ammoniak och bakterier optimeras och på så sätt skapas en effektiv biologisk vattenrening.

Vi levererar olika typer av biobärare och strukturerat biofiltermedia för den biologiska vattenreningsprocessen. För varje produkt finns det flera olika alternativ att välja mellan (ytarea, material, m.m.) beroende på varje anläggnings specifika processkrav.

Avgasning med stripping

Höga CO2– och kvävgasnivåer i vattnet är skadligt för fiskarnas välbefinnande och tillväxt. För att ta bort de skadliga gaserna i systemet går vattnet igenom en avgasningsprocess som kallas stripping. I den här processen avlägsnas oönskade gaser genom att vattnet blandas med luft i en bädd med fyllkroppar eller strukturerade packningar i en kolonn. Vattnet som innehåller de oönskade gaserna fördelas i toppen av kolonnen över den packade bädden. Luften strömmar motströms till vätskeflödet från botten till toppen av kolonnen. Packningarna optimerar kontaktytan mellan luft och vatten och den processen leder till att den oönskade gasen följer med luftströmmen ut ur kolonnen.

Läs mer om CO2-stripping >>

Vi har omfattande erfarenhet och kunskap om strippingsprocesser och levererar kompletta strippingkolonner och -lösningar. Vi har också ett brett sortiment av olika typer av fyllkroppar och strukturerade packningar som gör det möjligt att uppfylla specifika processkrav.

Rengöring av tankar och bassänger

Vi har ett mycket stort sortiment av olika typer av tankrengöringsdysor och tankrengöringsmaskiner för att effektivt kunna rengöra tankar och bassänger med en diameter från 1 upp till 50 meter. Vi tar fram rätt lösning med fokus på tvättresultat, korta tvättcykler, optimering av vatten-, kemikalie- och energiförbrukning, samt att produkterna och systemet ska vara enkelt att underhålla.

Läs mer om rengöring av tankar

Spraydysor för att kontrollera eller eliminera mängden skum i tankar och bassänger

I vissa RAS-anläggningar finns det ett behov av att kontrollera eller eliminera mängden skum som bildas i tankar och bassänger. Skum tas bort genom att spraya vätska över vattenytan. Spraydropparna träffar skumbubblorna, vilka slås sönder och på så sätt försvinner skummet. Det är viktigt att välja rätt typ av dysa för den här sprayprocessen. Beroende på mängd och typ av skum krävs det droppar i ett visst storleksintervall och flöde/m² för att få en så effektiv skumeliminering som möjligt.

Läs mer om skumkontroll

Spraydysor för rengöring, tvättning och spolning

RAS- och andra typer av fiskodlingsanläggningar är ofta i behov av spraydysor för olika rengöringsprocesser. För att få en så effektiv rengöringsprocess som möjligt är det viktigt att välja en dysa som skapar en spray med rätt droppstorlek och tillräcklig anslagskraft för att ta bort föroreningen, samt att använda så lite tvättvätska som möjligt. Vi hjälper gärna till med att ta fram rätt dysa för er specifika rengöringsprocess.

Läs mer om Rengöring, tvättning och spolning

Droppavskiljning

I RAS-anläggningen kan det finnas behov av droppavskiljning, dvs minska luftfuktigheten och ta bort droppar ur ett luft- eller gasflöde. Det kan vara till exempel vara vid ett luftintag eller för att skydda fuktkänslig utrustning. Vi har mycket erfarenhet inom det området droppavskiljning och hjälper gärna till med teknisk rådgivning. Vi har ett komplett utbud av produkter och lösningar för att kunnat ta fram en effektiv lösning för er anläggning.

Läs mer om droppavskiljning

Projektgenomgång och förslag på lösning

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.