Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) stärker dina rättigheter och hjälper dig att ta kontrollen över hur dina personuppgifter används. För oss inom Hansa Engineering ABs koncern är våra kunders och samarbetspartners förtroende av största vikt.

Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679. Du kan också besöka Integritetsskyddsmyndighetens webbplats där du kan läsa mer om dina rättigheter.

Vi ansvarar för dina personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om t ex namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Organisationsnummer (utom vid enskild firma) och e-postadresser som info@företag.se, räknas inte som personuppgifter. Hansa Engineering AB, org.nr 556563-5587 med tillhörande dotterbolag, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt.

Så använder vi dina personuppgifter

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en affärsrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en affärsrelation. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid kontakt med leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du har kontakt med våra säljare, besöker vår webbplats eller ett event som vi anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med oss.

Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är exempelvis:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t ex adress, telefonnummer och e-post
 • Kundnummer
 • Uppgifter om dina förfrågningar och inköp
 • IP-adress och information om din användning av Hansa Engineering ABs webbplatser
 • Information om vilka av våra produkter eller tjänster du varit intresserad av

Därför behandlar vi personuppgifter om dig

Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • Fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av förfrågan, köp, fakturering, leveranser och support.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra produkter och tjänster.
 • Underlätta kundrelationen och kundservice.
 • Dela information och skicka marknadsföring.
 • Förse dig med relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.

Så länge sparar vi uppgifter om dig

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicytext. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Vilka lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Hansa Engineerings koncernbolag, samt andra samarbetspartners och leverantörer, för att fullgöra affärsavtal och uppdrag för dig som kund, svara på en förfrågan gällande våra produkter eller tjänster, leverera gods, utskick av nyhetsbrev, samt inbjudningar till kundevent och liknande aktiviteter.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga säkerhetsproblem eller tekniska problem.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES om någon av Hansa Engineering ABs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Så skyddas dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, både tekniska och organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerhetsställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Hansa Engineering AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag från oss om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas bl a lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta behandling av de personuppgifter som görs för andra ändamål än den behandling av personuppgifter som krävs för att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
 5. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till es.gn1713963637ireen1713963637igne-1713963637asnah1713963637@ofni1713963637, alternativt kontakta oss via uppgifterna du finner längre ner på denna sida. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Ändring av ovanstående integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna informationstext vid behov. Den senaste versionen av vår Integritetspolicy ska dock alltid finnas tillgänglig på vår hemsida.

Kontakta oss

+46 (0)8 594 770 50

e-post

Hansa Engineering AB, Att: GDPR, c/o Box 1, Rosenborgsgatan 12, 169 74 Solna, Sweden