Kemisk injektion och Scavenger injection

Industriella processer kan drabbas av problem p g a korrosion eller avlagringar i rör, värmeväxlare, pumpar och ventiler. För att minimera denna typ av problem injekteras kemikalier i procesströmmen.

En specifik applikation är s k ’Scavenger injection’ inom oljeindustrin. Flytande kemikalier sprutas in i gasströmmen för att neutralisera och avlägsna farliga eller oönskade ämnen som t ex vätesulfid (H2S).

Optimerad process för kemisk injektion

För att uppnå ett så effektivt resultat som möjligt krävs det att spraydysan atomiserar och fördelar den injekterade kemikalien optimalt i gasströmmen. Målsättningen är att skapa en så stor kontaktyta som möjligt mellan processgasen och den tillsatta kemikalien.

För att optimera processen behöver följande faktorer tas i beaktning:

  • Tillsatskemikaliens densitet och viskositet
  • Processrörets eller kärlets storlek, flödeshastighet, tryck, temperatur och processgasens sammansättning.
  • Tillgängliga installationsöppningar
  • Rördimensioner och -konstruktion. I vanliga applikationer rekommenderas en rörlängd på minimum 3-5 gånger rördiametern ’upstream’ och 5-10 gånger rördiametern ’downstream’ för att uppnå en fullgod sprayfördelning.
  • Lämpligt konstruktionsmaterial för korrosiva miljöer.
  • Enkelt underhåll och byte. En infällbar lans kan vara en bra lösning för att byta eller göra underhåll på spraylansen utan att behöva stänga ner processen.
  • Tillsatskemikaliens flödeshastighet
  • Tillgängligt tryckfall (∆P) = matningstryck vid munstycksinloppet minus processtryck vid dysans mynning.
  • Tillgänglighet ånga, tryckluft, kväve eller andra bärare/atomiseringsgaser?

Scavenger injection

Vid borrning och produktion av råolja frigörs vätesulfid (H2S), en färglös gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg och extremt farlig för människor. Gasen är även mycket korrosiv, vilket är skadligt för rör, ventiler, m.m.

Det är nödvändigt att behandla gasen innan den överförs till land från oljeriggen. Flytande kemikalier sprutas in i gasströmmen med hjälp av en spraylans och de tillsatta kemikalierna reagerar med vätesulfiden, som neutraliseras.

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.