Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Dammbekämpning med vattendimma

Damm skapar negativa effekter för medarbetare, företaget och miljön och kan leda till allvarliga konsekvenser och ökade kostnader om dammproblem inte åtgärdas på rätt sätt och i tid.

Det finns ett antal olika lösningar beroende på typ av verksamhet och dammkälla, omgivning, fast eller mobil installation, tillgång till vatten, m.m. För att kunna säkerställa ett optimalt resultat rekommenderar vi ett platsbesök tidigt i projektet där vi gemensamt går igenom dammproblemets omfattning, eventuella krav och önskemål, samt målsättning med investeringen.

Hur fungerar dammbekämpning med vattendimma?

Den viktigaste faktorn för effektiv dammbekämpning är vattendimman; vars funktion är att väta de luftburna dammpartiklarna, som blir tyngre och faller till marken. Vattendimman befuktar samtidigt materialets yta samt marken runt omkring, vilket motverkar att dammpartiklar blir luftburna. Mängden vattendimma justeras så att det inte bildas vattenansamlingar på marken eller gör materialet alltför blött.

Rätt droppstorlek

Det är viktigt att dropparna i vattendimman är rätt storlek. Om droppen är för stor och rör sig för snabbt i förhållande till dammpartikeln, binds inte dammet. En mindre droppe rör sig långsammare och binder dammet mycket mer effektivt. Vanliga bevattningssystem skapar oftast stora, tunga droppar, vilket medför att dammet inte binds på ett effektivt sätt.

Olika typer av damm kräver olika storlek på vattenpartiklarna i dimman för att ge ett optimalt resultat. EmiControls avancerade ventilteknik gör att maskinerna kan skapa vattendroppar i intervallet 10 till 100 µm (idealiskt för dammbekämpning) och utrustningen kan konfigureras beroende på typ av damm och förhållanden.

Optimal mängd vatten och spridning av vattendimman

Är dammet till största delen luftburet? Ska materialet i processen eller på marken blötas preventivt för att undvika att dammet blir luftburet i ett senare skede? Rätt mängd vatten och spridning av vattendimman är viktigt för att uppnå ett bra resultat och effektiv dammbekämpning.

Mängden damm i luften mäts i mg/m³. Tillsammans med vår leverantör EmiControls har vi en stor samlad kunskap och mycket erfarenhet när det gäller att fastställa den mängd vatten per m³ som krävs för att effektivt bekämpa damm i olika miljöer.

Dimensionering och val av rätt lösning

Varje dammproblem är unikt. För att säkerställa en så effektiv dammbekämpning som möjligt är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av produkt och typ av lösning.

Inomhus eller utomhus

De faktorer som behöver tas i beaktning när det gäller dammbekämpning inomhus eller utomhus är bl a temperatur, vindpåverkan och den mängd vatten som krävs för att effektivt bekämpa dammet.

Temperatur

Om dammbekämpning sker där det finns risk för minusgrader behöver systemet utrustas med ett värmekit och fungerar då i temperaturer ner till -10°C. I mer extrema förhållanden fungerar den unika vattenkanonen V22Orca i temperaturer ner till -45°C.

Vindpåverkan

Vind och annan luftturbulens, t ex maskiner i rörelse, kan påverka resultatet. Det är därför viktigt att tänka på var och hur utrustningen placeras, samt vilken typ av utrustning som är mest lämplig.

Om det ofta blåser från ett visst håll är kanske en fast installation att föredra. Om vinden däremot ofta skiftar kan det vara lämpligt att välja utrustning som enkelt går att flytta runt för att göra dammbekämpningen så effektiv som möjlig. Det går även att minska vindpåverkan genom att placera systemet nära dammkällan.

Mängd vatten

Både inomhus och utomhus kan det vara känsligt att tillföra alltför stora mängder vatten. Det skulle kunna medföra en eventuell säkerhetsrisk pga isbildning eller risk för att materialet som hanteras blir för blött. Därför är det mycket viktigt att dimensionera systemet utifrån de förutsättningar som finns på plats, samt att kunna styra mängden vatten efter behov.

Dammproblem vid en punkt eller över ett större område

Vid val av utrustning är det viktigt att veta om området som ska åtgärdas är vid en specifik punkt eller över ett större område.

Specifik punkt

Vid en specifik punkt bekämpas damm oftast nära dammkällan, t ex vid omlastningspunkter, tippfickor eller krossar. Lämplig utrustning är då en mobil lans (L3), eller ett punktsystem uppbyggt med H2-komponenter eller DustFlex.

Större område

När det är ett större område som ska dammbekämpas är vattenkanoner (V7, V12S, V22) mer lämpligt och det går att nå en räckvidd på upp till 90 meter.

Fast eller mobil installation

Hur ser verksamheten ut och hur ser det ut kring själva dammkällan? Vindpåverkan? Maskiner, personal och fordon i rörelse? Andra eventuella säkerhetsrisker?

Typ av installation och utrustningens placering är viktig att ta i beaktning för att uppnå ett optimalt resultat. Om dammkällan t ex är vid en specifik punk är det oftast mest lämpligt att göra en fast installation. I vissa verksamheter flyttas dammkällan hela tiden och då är en mobil lösning rätt val.

Vattenkanoner kan utrustas med olika typer av underreden för att anpassas till en specifik verksamhet eller plats. En vattenkanon kan t ex placeras på en lift för att undvika att den är i vägen för maskiner och personal. En trailer kan vara fördelaktigt för att lätt kunna flytta runt utrustningen beroende på var behovet av dammbekämpning finns.

Underrede

Lift

Trailer

Finns det el och vatten tillgängligt?

I de fall då det inte finns el eller vatten tillgängligt i området där dammbekämpningen ska utföras är en mobil lösning med vattentank och/eller generator ett bra alternativ.

Typiska användningsområden är byggarbetsplatser, rivningsarbeten, stenbrott, dagbrott eller andra applikationer där det saknas eller kan vara svårt och kostsamt att dra fram el och vatten.

Styrning och kontroll

Faktorer att ta hänsyn till vid val av styrning är t ex utrustningens åtkomlighet under drift och säkerhet på arbetsplatsen. I många fall går det att göra kostnadsbesparingar och öka säkerheten med automatiserad styrning och bevakning av hela systemet genom att använda CURT Management software.

YouTube video

 

Manuell styrning via kontrollpanel

Utrustningen kan enkelt styras manuellt via den mycket användarvänliga kontrollpanelen, se video.

Fjärrkontroll

Styrning med hjälp av en fjärrkontroll kan vara ett bra alternativ när det t ex kan vara svårt att komma åt utrustningen under drift eller av rent säkerhetsmässiga skäl.

Fjärrkontrollen:

  • är mycket användarvänlig med tydliga symboler på knapparna
  • har en stor nödknapp
  • en borttappad fjärrkontroll kan lätt ersättas med en ny med hjälp av en ID-nyckel
  • levereras med ett skyddsfodral

CURT – Automatiserad styrning och bevakning

CURT är ett management software som bevakar all dammbekämpningsutrustning samt styr hela systemet i realtid.

På platser där arbeten regelbundet genererar damm kan information (t ex väder, mängd damm i luften och tid) användas för att automatiskt bestämma när systemet ska vara i drift och hur det ska styras.

Fördelarna är många. Det betyder bl a att personal inte regelbundet behöver vara ute på plats och lägga tid på att sätta på och stänga av utrustning. Det är även en säkerhetsfråga. Automatiserad styrning leder också till ytterligare kostnadsbesparingar då systemet endast är igång då det finns ett behov att dammbekämpa.

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.

PDF

Dokument för nedladdning

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video