Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Rökgaskondensering

Rökgaskondensering används för att ta tillvara på och återanvända den värme som produceras i olika industriella processer inom t ex kemisk industri och kraftvärmeverk.

 

 

Hur fungerar rökgaskondensering?

I kondenseringskolonnen besprutas den varma gasen med kall vätska. Vattenångan i gasen kondenseras när den når sin daggpunkt och frigör latent energi under fasförändringen från gas till vätska, vilket leder till en ökning av vätskans temperatur. Det sker alltså en värmeöverföring från gas till vätska. Energin i den uppvärmda vätskan förs sedan vidare till en värmeväxlare eller används i en annan del av processen.

Exempel – Kraftvärmeverk

I förbränningsprocessen i ett kraftvärmeverk skapas elektricitet och samtidigt värme, som förs vidare med processgasen. För att ta tillvara på energin i den varma processgasen, kyls gasen i en värmeväxlare av exempelvis vatten från fjärrvärmeverket, eller i en kondenseringsskrubber.

Det uppvärmda vattnet förs sedan ut i ett fjärrvärmenät. Ju högre fuktighetshalt i bränslet (t ex biomassa eller hushållsavfall) desto mer värme kan utvinnas ur i processen.

Vissa kraftvärmeverk använder även överskottsvärme från närliggande industrier, vilken förs ut i det lokala fjärrvärmenätet.

Vilka processparametrar är viktiga vid design av rökgaskondensering?

För att optimera rökgaskondenseringsprocessen är följande processparametrar viktiga att ta i beaktning. Våra erfarna medarbetare och ingenjörer hjälper gärna till med beräkningar och ta fram rätt lösning.

  • Önskad effekt och systemet i helhet
  • Temperatur in och ut i gas- och vätskeflöden
  • Gasflöde
  • Gasegenskaper
  • Relativ fuktighet (RH)
  • Dimensienella begränsningar
  • Tryck och tryckfall

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.