Tanklagring – tanktätningar, flytande och självbärande tak

Våra leverantörer Imhof Tank-Technik GmbH och Vacono Aluminium Covers GmbH är ledande i Europa inom tillverkning och utveckling av tanktätningar och flytande tak till öppna och slutna cisterner, samt självbärande vädertak i aluminium.

Målsättningen är att skydda och optimera mängden lagrad produkt, reducera miljöfarligt utsläpp och öka säkerheten. Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi kompletta lösningar – konstruktion, tillverkning och installation – med fokus på säkerhet, kvalitet, miljö och lång livslängd.

Välj rätt tanklagringsutrustning för mindre miljöpåverkan och ökad säkerhet

Varje cistern är unik och tanklagringsutrustningen behöver skräddarsys för att uppnå en så effektiv lösning som möjligt. För att kunna ta fram den mest miljövänliga, säkra och hållbara lösningen finns det ett antal faktorer som påverkar val av produkt och typ av lösning.

 

HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Är det en öppen eller sluten cistern?

  En stor skillnad mellan en öppen och en sluten cistern är dess konstruktion, samt påverkan av väder och vind.

  Läs hela svaret
 • Är cisternen helt rund eller något deformerad?

  Förutom frågan om cisternen är helt rund eller något deformerad, är det viktigt att veta om cisternen är överlappsbyggd eller har en slät mantelyta.

  Läs hela svaret
 • Vilken typ av produkt lagras idag? Annan lagringsprodukt i framtiden?

  En mycket viktig fråga är vilken typ av produkt som lagras i cisternen och om det eventuellt kommer att lagras en annan typ av produkt i framtiden. Typ av lagrad produkt är helt avgörande när det gäller att välja typ av tätningslösning och tätningsmaterial, samt ...

  Läs hela svaret
 • Hur kan yttre faktorer som t ex väder och vind påverka cisternen?

  Yttre faktorer så som väder och vind kan påverka cisternen tillräckligt för att behövas ta med i beaktning vid val av tätning och dess dimensioner. Kraftig vind i kustnära områden kan t ex pressa det flytande taket och tätningen i en viss riktning. Tätningen behöver ...

  Läs hela svaret
 • Vad är målsättningen med byte av tanklagringsutrustning?

  Det kan finnas flera olika skäl till att kunden önskar byta tanklagringsutrustning, vilket är bra att känna till för att säkerställa rätt lösning. Förbättrad effektivitet, dvs minskat utsläpp, leder till mindre miljöpåverkan men också mindre mängd förlorad produkt och därmed lägre kostnader. Förändrade myndighetskrav Byte ...

  Läs hela svaret
 • Vilka andra faktorer kan vara viktiga vid byte av tanklagringsutrustning?

  Andra faktorer som behöver tas i beaktning vid byte av tanklagringsutrustning kan t ex vara: Tidsram för tömning och eventuella reparationsarbeten på den befintliga tanken Tillverknings- och leveranstid Installation – Hur mycket tid beräknas för installationen? Behövs det en supervisor på plats? Tätningslösningen har en ...

  Läs hela svaret

Startup-möte, projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

Startup-möte

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som kan påverka val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. I detta skeda diskuteras även gällande myndighetskrav.

Startup-mötet gör vi gärna som ett platsbesök eller webbmöte, beroende på vad ni föredrar.

Projektgenomgång

Under startup-mötet går vi igenom befintlig dokumentation och tankdata (cisternkort, mätningar, m.m.). Ibland är det nödvändigt att komplettera informationen med t ex en rundhetsmätning för att optimera lösningen och minimera utsläpp.

Exempel på andra viktiga faktorer att diskutera och ta hänsyn till är:

 • Typ av lagrad produkt idag och i framtiden
 • Cisternens konstruktion – mantelyta, öppen eller sluten cistern, typ av flytande tak, etc.
 • Önskad effektivitet
 • Myndighetskrav
 • Påverkan av yttre faktorer såsom väder och vind
 • Tidsram för tömning, eventuella reparationsarbeten på den befintliga tanken, leverans och installation
 • Målsättning med investeringen

Sammanställning och förslag på lösning

Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi tillsammans med våra leverantörer tar fram och presenterar ett förslag på en hållbar och effektiv lösning, med fokus på reducering av utsläpp, maximalt utnyttjande av tanken, högsta möjliga säkerhetsklassning samt lång livslängd.

 

Öppna cisterer med flytande tak

En öppen cistern med flytande tak används för att lagra större mängder petroleumprodukter, biobränslen, m.m. Den öppna cisternen består av en cylindrisk mantel och ett tak som flyter direkt ovanpå den lagrade produkten. Det flytande taket stiger och sjunker i takt med vätskenivån i tanken.

En fördel med en öppen cistern med flytande tak jämfört med en sluten cistern utan flytande tak är att det inte finns utrymme för avdunstad produkt i och med att taket flyter ovanpå produkten. Det medför att mängden avdunstad produkt är minimal, men också att risken för brand minskar.

För att ytterligare minska avdunstning och utsläpp installeras en tätning runt det flytande taket. Tätningen sluter tätt mot mantelytan. Det finns även tätningar för takstöttor och styrstänger för att minimera utsläpp från tanken.

För att förhindra att regnvatten och snö tränger in i tanken och rinner ner längs innerväggen på cisternen, rekommenderas en vattenavvisande tätning vid lagring av ’white products’, t ex bensin. Den vattenavvisande tätningen säkerställer att den lagrade produkten inte kontamineras, samt att det inte blir någon korrosion i botten av cisternen p g a vattenansamling.

Det flytande taket har takstöttor som hänger ner i den lagrade produkten. När nivån på mängden lagrad produkt i cisternen är låg kommer taket inte längre flyta på produkten utan bäras upp av takstöttorna.