Kolonninredning

Hur fungerar rökgasrening? Viktiga processparametrar?

Rökgasrening är en massöverföringsprocess där målsättningen är att ta bort oönskade ämnen ur processen eller rena gasen från hälso- och miljöfarliga ämnen. Rökgasrening används inom en mängd olika industrier och applikationer.

Rokgasrening RVT Process Equipment e1676903116889

Innan den varma processgasen leds in i botten av skrubberkolonnen behöver den ofta kylas till dess daggpunkt i en s k quench med hjälp av spraydysor. Den inkommande gasen flödar sedan från botten av kolonnen och ut ur toppen av kolonnen. I processen tillsätts en skrubbervätska i motsatt riktning till gasen. Skrubbervätskans funktion är att genom kontakt med föroreningarna i gasen skapa massöverföring i form av absorption, där de oönskade ämnena i gasen överförs till skrubbervätskan. Vätskan leds sedan bort och renas. I vissa processer tillsätts kemiska ämnen till skrubbervätskan för att ytterligare förbättra absorptionen.

Ju större kontakt mellan gas och skrubbervätska desto effektivare gasrening. Kontakten mellan gas och vätska optimeras genom att öka uppehållstiden i tornet, samt att maximera ytarean i skrubbern. Detta uppnås med hjälp av spraydysor dimensionerade för att skapa små vätskedroppar och därmed öka den totala ytarean för massöverföringen. Fyllkroppar eller strukturerad packning används för att öka uppehållstiden och den aktiva kontaktytan mellan gas och vätska.

Vilka processparametrar är viktiga vid design av en skrubber för rökgasrening?

För att optimera en massöverföringsprocess behöver många parametrar tas i beaktning, t ex:

  • Vad är processens uppgift och vad vill man uppnå?
  • Gasflöde
  • Gassammansättning
  • Dimensionella begränsningar
  • Tryck och tryckfall
  • Temperatur
  • Typ av förorening, dess löslighet och koncentration

Varje enskild process är unik och olika parametrar behöver ofta vägas mot varandra för att hitta den mest optimala lösningen. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att ha god kännedom om de olika komponenterna i processen och deras påverkan. Samtidigt krävs det ett helhetsperspektiv för att kunna hitta den mest hållbara lösningen för den specifika processen.