Kolonninredning

Hur fungerar rökgaskondensering? Viktiga processparametrar?

Rökgaskondensering är en vanligt förekommande process inom kemiteknisk industri och ett bra exempel på värmeöverföring. Rökgaskondensering används för att ta tillvara på och återanvända den värme som produceras under processens gång.

I kondenseringskolonnen besprutas den varma gasen med kall vätska. Vattenångan i gasen kondenseras när den når sin daggpunkt och frigör latent energi under fasförändringen till vätskan, vilket leder till en ökning av vätskans temperatur. Det sker alltså en värmeöverföring från gas till vätska. Energin i den uppvärmda vätskan förs sedan vidare till en värmeväxlare eller används i en annan del av processen.

Exempel – Kraftvärmeverk

I förbränningsprocessen i ett kraftvärmeverk skapas elektricitet och samtidigt värme som förs vidare med processgasen. För att ta tillvara på energin i den varma processgasen, kyls gasen i en värmeväxlare eller i en kondenseringsskrubber. Det uppvärmda vattnet förs sedan ut i ett fjärrvärmenät. Ju högre fuktighetshalt i bränslet (t ex biomassa eller hushållsavfall) desto mer värme kan utvinnas ur i processen. Vissa kraftvärmeverk använder även överskottsvärme från närliggande industrier, vilken förs ut i det lokala fjärrvärmenätet.

Vilka processparametrar är viktiga vid design av en skrubber för rökgaskondensering?

  • Önskad effekt och systemet i helhet
  • Temperatur in och ut i gas- och vätskeflöden
  • Gasflöde
  • Gasegenskaper
  • Relativ fuktighet (RH)
  • Dimensionella begränsningar
  • Tryck och tryckfall