Kolonninredning

Bio-Energy Carbon Capture & Storage i framtidens kraftvärmeverk ger negativt CO2-utsläpp

Idag pågår många utvecklingsprojekt runt om i världen för att hitta effektiv teknik för att fånga och lagra koldioxid (Carbon Capture & Storage, CCS) och det är högst aktuellt även för kraftvärmeverk. Kraftvärmeverk som drivs med biomassa och tillämpar koldioxidavskiljning av rökgaserna är en av de få tekniker idag som ger negativa CO2-utsläpp. Denna typ av koldioxidavskiljning kallas ofta Bio-Energy Carbon Capture & Storage (BECCS).

Carbon Capture Storage Hansa Engineering AB

Hur är det möjligt att uppnå ett negativt CO2-utsläpp?

Enklaste sättet att förklara det är att när biomassa växer absorberar den koldioxid ur atmosfären. När biomassan sedan förbränns i kraftvärmeverket fångas koldioxiden upp med hjälp av BECCS-teknik. Den infångade koldioxiden lagras sedan i djupa geologiska formationer, vilket tar bort den från koldioxen från den naturliga kolcykeln.

Så här kan BECCS vara utformat på ett kraftvärmeverk:

1. Förbehandling av gas – Om de heta rökgaserna innehåller partiklar/aerosoler eller svaveldioxid måste gasen förbehandlas, och sedan kylas, innan de leds till en så kallad absorptionskolonn. I ett kraftvärmeverk kan rökgasen uppfylla dessa krav efter rökgaskondenseringssteget om det är optimalt utformad.

2. Absorption av CO2 – Den CO2-rika rökgasen leds in i botten av absorptionskolonnen där koldioxiden i rökgasen reagerar och följer med ett nedåtströmmande lösningsmedel.

3. Desorption/Regenerering – Lösningsmedlet från absorptionssteget leds till den övre delen av en desorptionskolonn, där vätskan strömmar nedåt motströms ånga som strömmar uppåt i kolonnen. Koldioxid avlägsnas från lösningen i detta skede. Ren koldioxid lämnar toppen av desorptionskolonnen där den sedan går vidare för att bearbetas och göras flytande.

4. Lagring av koldioxid – Den infångade koldioxiden, transporteras i flytande form och slutförvaras sedan till exempel under havsbotten.