Hansa Engineering levererar produkter och lösningar för dysor & spraysystem på den nordiska marknaden.

Säiliönpesu

Toimitamme säiliönpesuratkaisuja, joissa keskitytään pesutuloksiin, lyhyempiin pesujaksoihin, veden, kemikaalien ja energian kulutuksen optimointiin, helppoon huoltoon ja korkeaan prosessitehokkuuteen. Tämä puolestaan johtaa ajansäästöihin, pienempään energiankulutukseen ja alhaisempiin kustannuksiin.

Sopivin ratkaisu tehokkaan säiliönpuhdistusprosessin aikaansaamiseksi määräytyy useiden eri tekijöiden perusteella, joita kuvataan yksityiskohtaisesti jäljempänä.

Bilden visar en roterande tankrenöringsmaskin som sprayar vätska för att rengöra tanken.

"Täysin puhdas säiliö mahdollisimman lyhyessä ajassa

Vastaus kysymykseen "Mikä on säiliönpesunratkaisun tarkoitus?" on usein "Täysin puhdas säiliö mahdollisimman lyhyessä ajassa". Asia ei kuitenkaan ole aina näin yksinkertainen, vaan on muitakin seikkoja, jotka on tärkeää ottaa huomioon oikeanlaisen ratkaisun valinnassa. Kun pesuprosessi mitoitetaan optimaalisesti saavutetaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä pesunesteen määrän vähenemisen muodossa. Lisäksi oikea ratkaisu säästää aikaa.

Ensimmäisenä pohditaan seuraavia kysymyksiä:

 • Tuleeko säiliö pestä 100%:sti, vai riittääkö säiliön huuhtelu erien välillä?
 • Tuleeko koko säiliö puhdistaa, vai vain osa siitä?
 • Otetaanko tuotetta talteen säiliöstä?
 • Miten tärkeää pesuohjelman kokonaisaika on?

Säiliönpuhdistusprosessin optimointitapa ja sopivimman tuotteen valinta riippuvat liiketoiminnan luonteesta ja sen erityisolosuhteista. Ks. alla pari esimerkkiä:

Esimerkki 1

Prosessisäiliössä tuotetaan sinistä väriä, ja säiliössä on aina sama sininen väri. Erien välillä on lyhyt aika, joten jäljelle jäävä väri ei ehdi kuivua.

Tässä tapauksessa säiliötä ei tarvitse puhdistaa 100%:sti, koska pieni määrä värijäännöstä ei vaikuta seuraavaan erään. Tällöin voi riittää, että säiliö huuhdellaan erien välillä. Prosessin tehokkuuden maksimoimiseksi erien välinen aika on tässä esimerkissä ehkä tärkeämpi kuin itse pesutulos.

Säiliönpesusuutin, jossa on lyhyt huuhtelusykli ja minimaalinen nesteen kulutus, voi soveltua tähän prosessiin.

Esimerkki 2

Säiliö sisältää arvokasta farmaseuttista tai kemiallista tuotetta. On olemassa vaara, että tuote voi syttyä kuivuttuaan. Tuote on stabiili ainoastaan kosteana tai märkänä.

Tässä tapauksessa voi olla tärkeää ottaa jäljellä oleva tuote talteen säiliöstä. Saattaa myös olla tarpeen kastella säiliö heti erän valmistuttua, jotta varmistetaan, että jäljellä oleva tuote pysyy kosteana syttymisen välttämiseksi.

Säiliönpesusuutin jonka nesteen kulutus on alhainen tekee tuotteen kierrättämisestä edullisempaa. Tässä esimerkissä säiliönpesusuutin täyttää kaksi tehtävää yhdessä pesujaksossa.

Mitä tuotetta pestävä säiliö sisältää?

Tuotteen ominaisuudet määräävät voiman jolla säiliö puhdistetaan. Tarvittava puhdistusvoima ja prosessissa käytettävän puhdistusnesteen tyyppi antavat hyvän viitteen siitä mikä säiliönpesusuutin soveltuu prosessiin parhaiten.

Joitakin huomioon otettavia tekijöitä säiliössä olevan tuotteen osalta:

 • Onko tuote helposti liukeneva?
 • Onko tuote tahmeaa?
 • Kuinka viskoosi tai paksu tuote on?
 • Myrkyllistä? Syövyttävää? Räjähdysaltista?
 • Onko tuote rahallisesti arvokas? Kierrätettävissä?
 • Muuttuvatko tuotteen ominaisuudet märkänä tai kuivana?
 • Kuinka nopeasti tuote on poistettava säiliöstä?

Joskus säiliönpesusuuttimen valinta on suhteellisen yksinkertaista. Jos säiliössä oleva tuote on helposti liukeneva, staattinen tai pyörivä säiliönpuhdistussuutin on hyvä valinta. Jos tuote on kuitenkin hyvin tahmeaa ja viskoosia, suuttimilla varustettu säiliönpesukone voi olla paras ratkaisu.

Muissa tapauksissa valinta ei ole aina niin ilmeinen. Ensisijaisena tavoitteena voi olla esimerkiksi nopea puhdistusjakso tuotteen ominaisuuksien vuoksi. Jos tuote on kuivuttuaan hyvin kova (esim. hartsi), sitä voi olla mahdotonta poistaa. Tällöin on ratkaisevan tärkeää että tuote poistetaan mahdollisimman nopeasti, jolloin valitaan säiliönpuhdistussuutin tai -laite, joka pystyy suorittamaan koko pesujakson ennen kuin tuote on kuivunut.

Mitä puhdistusnestettä säiliön tai astian puhdistamiseen käytetään?

Pesunesteen ominaisuudet vaikuttavat säiliönpesusuuttimen valintaan.

Esimerkkejä ominaisuuksista

 • Jos pesuneste on liuotin säiliöön voi syntyä räjähdysvaarallinen ympäristö, mikä edellyttää ATEX-luokiteltua säiliönpesusuutinta.
 • Pesuneste, jossa on korkea viskositeetti vaikuttaa virtaukseen ja paineeseen, mikä on otettava huomioon säiliön puhdistussuutinta valittaessa.
 • Jos pesuneste liukenee helposti tuotteeseen tarvitaan pienitehoinen säiliönpesussuutin. Jos pesuneste tarvitsee kuitenkin tehoa toimiakseen, säiliönpesukone suihkutusyksiköllä voi olla paras vaihtoehto.
 • Puhdistusprosessin tehostamiseksi pesunestettä käytetään joskus korkealla lämpötilalla, mikä voi vaikuttaa säiliönpesusuuttimen valintaan.
 • Joskus käytetään eri pesunesteitä eri vaiheessa puhdistusjaksoa, jolloin säiliönpesusuuttimen on tärkeä toimia tehokkaasti kaikkien käytettävien pesunesteiden kanssa.

Materiaalien valinta

 • Jotkin pesunesteiden sisältämät kemikaalit voivat vaikuttaa tiivisteisiin, kuulalaakereihin ja muihin komponentteihin. Erittäin hapan ympäristö vaikuttaa ruostumattomaan teräkseen, jolloin hastelloy on sopivampi materiaalivalinta.
 • Korkeat lämpötilat voivat vaikuttaa materiaaliin ja aiheuttaa suuria ongelmia. Tietyistä muovimateriaaleista valmistettuihin tuotteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
 • Elintarvikelaatuiset tuotteet edellyttävät erityisiä pintakäsittelyvaatimuksia, ja säiliönpesusuuttimen on täytettävä nämä vaatimukset.

Pesunesteessä olevat partikkelit

 • Jos pesuneste sisältää partikkeleita, esisuodatin saattaa olla tarpeen. Vaihtoehtoisesti voidaan valita säiliönpesusuutin, joka on suunniteltu käsittelemään pesunesteessä olevia partikkeleita.

Miltä idea näyttää?

Säiliön muotoilulla on merkitystä kahdellakin tapaa. Niin säiliön mitat ja muoto kuin säiliön sisällä ja sen vieressä olevat muut komponentit ja osat vaikuttavat oikean ratkaisun valintaan. Piirustuksista voi olla paljon apua säiliönpesulaitteiden sijainnin suunnittelussa.

En sprängskiss av en hög cylinderformad tank. Tankrengöring pågår med vätska som sprayas från en dysa. Olika mått, som höjd och omkrets är markerade.

Säiliön mitat ja muoto

Halkaisija ja korkeus

Tieto säiliön halkaisijasta on tärkeä sen varmistamiseksi, että säiliönpuhdistussuutin pystyy tuottamaan riittävän heittopituuden ja voiman/energian säiliön pinnan tehokkaaseen puhdistamiseen. Myös korkeus on tärkeä, sillä etäisyys ei saa olla liian suuri. Kaksi säiliötä, joilla on sama halkaisija mutta eri korkeus saattavat vaatia kaksi täysin erilaista ratkaisua halutun tuloksen saavuttamiseksi.

Muoto

Säiliö voi olla sen muotoinen, että pesusuutinsuihkujen kulma säiliön pintaa vasten vaihtelee suuresti, mikä puolestaan voi vaikuttaa pesutulokseen säiliön eri osissa.

Säiliön sisällä ja sen vieressä olevat komponentit ja osat

Säiliön sisällä olevat läpiviennit, sekoittimet, sekoittimet, putket jne. vaikuttavat siihen, minkä tyyppinen säiliönpuhdistussuutin on sopiva, sekä siihen, kuinka monta suutinta tarvitaan hyvän tuloksen aikaansaamiseksi. Myös suuttimien oikea sijoittelu on tärkeää.

Sekoittajat ja sekoittimet

Jos säiliön keskelle on asennettu sekoitin, tarvitaan usein kaksi säiliön puhdistussuutinta, yksi sekoittimen kummallekin puolelle. Joskus on hyödyllistä asentaa lisäksi staattisia suuttimia sen varmistamiseksi, että säiliön vaikeasti saavutettavat alueet tulevat varmasti puhtaiksi.

Läpiviennit

Läpiviennit aiheuttavat usein varjostusongelmia, jolloin paras ratkaisu on asentaa säiliöön useita säiliönpesusuuttimia.

Sprängskiss av en rund tank sedd ovanifrån. I dess mitt finns en stor agitator och runt den tre roterande dysor för tankrengöring, som tillsammans rengör hela insidan av tanken.

Putkiliitännät ja säiliön suuaukko

Putkiliitäntöjen määrä ja koko sekä säiliön suuaukon koko ovat tärkeitä ottaa huomioon, sillä ne vaikuttavat säiliönpesusuuttimen tyypin ja koon valintaan.

Säiliön tyhjennysnopeus

Säiliön tyhjennysnopeus on tärkeää tietää, jotta säiliön pohjalle ei kerry pesunestettä, joka vaikuttaa pesutulokseen.

Eri tyyppisten säiliönpuhdistussuuttimien välinen ero

Oikean säiliönpesusuuttimen valinta riippuu pääasiassa säiliön sisältämän tuotteen tyypistä ja säiliön halkaisijasta. Erilaisilla säiliönpuhdistussuuttimilla on erilaisia tehtäviä.

Kiinteät säiliönpesusuuttimet

 • ei liikkuvia osia
 • suuri vapaa läpivienti, mikä on eduksi, jos pesunesteessä on partikkeleita
 • vähäinen huoltotarve

Pyörivät säiliönpesusuuttimet

 • käyttää pesunesteen reaktiovoimaa suihkupään pyörittämiseen
 • suurempi pesuteho verrattuna kiinteään säiliönpesusuuttimeen, minkä seurauksena puhdistusprosessi on tehokkaampi, pesunestettä kuluu vähemmän ja seisokkiaika on lyhyempi

Säiliöpesurit

 • erittäin voimakas ja tehokas puhdistus
 • soveltuu suuriin säiliöihin, tai jos säiliössä olevaa tuotetta on vaikea poistaa
 • pesuneste kulkee suuttimen rungossa olevan sisäisen hammaspyörän läpi, joka saa suihkusuuttimet pyörimään 2-akselisessa suihkukuviossa, jonka peittoalue on 180° - 360°

Mekaaninen puhdistus

Tehokas säiliönpesu edellyttää että suuret pisarat osuvat säiliön seinämän pintaan suurella nopeudella. Sekä pyörivät säiliönpesusuuttimet että säiliönpesukoneet tuottavat tämäntyyppistä suihkua. Kun suuret pisarat osuvat pintaan suurella nopeudella, se poistaa mekaanisesti kaikki jäännöstuotteet, joita puhdistusneste ei ole liuottanut.

Suihkupään ja säiliön seinämän välinen etäisyys ja käyttöpaine ovat tärkeitä tekijöitä tehokkaan mekaanisen puhdistuksen kannalta. Jos suihkupään ja säiliön seinämän välinen etäisyys on liian suuri, pesuteho ja siten pesutulos heikkenee. Jos käyttöpaine on liian korkea, suuret pisarat hajoavat pienemmiksi pisaroiksi, jolloin pesutulos ei ole taaskaan optimaalinen.

Suuremman mekaanisen voiman käyttäminen säiliönpesuprosessissa antaa mahdollisuuden lyhentää puhdistusjaksoa, alentaa puhdistusnesteen lämpötilaa ja vähentää kemikaalien tarvetta. Alla olevassa kuvassa on esimerkki staattisen suutinpallon mekaanisesta puhdistusvoimasta verrattuna pyörivään säiliönpesusuuttimeen.

Staattinen suutinpallo

Pyörivä säiliönpesusuutin

Pyörivällä säiliönpesusuuttimella on suurempi mekaaninen puhdistusvoima verrattuna staattiseen suutinpalloon, ja sen etuna ovat lyhyemmät puhdistusjaksot, suurempi tehokkuus ja niiden myötä kustannussäästöt.

Suihkutuksen kattavuus

Alla on esitetty säiliönpesusuuttimien valikoiman ja siihen liittyvän tuotekategorian suihkun peittoalue (m).

Peittävyys säiliössä (halkaisija)
Kattavuus, enintään (m)TuotetyyppiTuotekategoria
1,8 HydroWhirl® Mini SSPyörivä
2,0 HydroWhirl® Mini PVDFPyörivä
3,0 HydroClawStaattinen
3,6 TW Staattinen
3,6 HydroWhirl® StingerPyörivä
4,9 CLUMPStaattinen
4,9 LEMStaattinen
7,6 HydroWhirl® PoseidonPyörivä
17 HydroWhirl® Orbitor 100Säiliönpesukone (jet)
26-42 Orbitor Hi CapSäiliönpesukone (jet)
30 Orbitor Dual HeadSäiliönpesukone (jet)
34 D3000Säiliönpesukone (jet)
40 HydroWhirl® OrbitorSäiliönpesukone (jet)
51 D4000Säiliönpesukone (jet)
Erityinen DTSäiliönpesukone (jet)

Mikä paine ja virtaus on käytettävissä?

Kun parhaiten prosessiin soveltuva on säiliönpesusuutin on määritetty, on seuraava vaihe selvittää haluttu virtausnopeus ja suuttimen koko.

Paine ja virtaus

Usein haluttua painetta ja virtausta rajoittaa jo nykyisessä järjestelmässä käytettävissä oleva paine ja virtaus. Tällöin on tärkeää selvittää paine ja virtaus säiliön puhdistussuuttimen liitännässä. Jos painetta ja virtausta ei ole mahdollista mitata liitännässä, arvot arvioidaan. Arvio perustuu muun muassa pumpun tehoon sekä putkien pituuteen ja halkaisijaan. Näin lasketaan pumpun ja säiliön puhdistussuuttimen välinen painehäviö.

Jos virtaus ja paine eivät riitä puhdistusprosessiin parhaiten soveltuvan suuttimen käyttöön, on etsittävä vaihtoehtoinen ratkaisu. Tähän voi kuulua pumpun vaihtaminen tai säiliön puhdistussuuttimen tyypin vaihtaminen.

Säiliön puhdistussuuttimien vaihtaminen olemassa olevaan säiliöön tai pumpun vaihtaminen voi aiheuttaa tiettyjä ongelmia, kuten sen, että tyhjennystä ei ole säädetty suuremmalle virtausnopeudelle sopivaksi. Tämä puolestaan johtaa nesteen kertymiseen säiliön pohjalle, mikä heikentää puhdistusta kyseisellä alueella.

Suositeltu virtausnopeus

Normaalisti paine vaikuttaa säiliön puhdistussuuttimen pyörimisnopeuteen. Mitä suurempi pyörimisnopeus on, sitä todennäköisemmin pyörivä suutin sumuttaa pisarat niin, että niistä tulee paljon pienempiä. Tämä puolestaan johtaa pesutehon vähenemiseen. Siksi on tärkeää, että säiliönpuhdistussuutinta tai konetta käytetään suositellun virtausnopeuden alueella.

Pesunesteen kemialliset ominaisuudet

Pesunesteen vaihtaminen voi vaikuttaa paineeseen ja virtaukseen nesteen viskositeetin muuttumisen vuoksi.

Pesunesteessä olevat partikkelit

Jos puhdistusnestettä käytetään uudelleen, saatetaan tarvita suodatusta, mikä puolestaan voi vaikuttaa paineeseen ja virtausnopeuteen.

 

Projektin läpikäynti ja ratkaisuehdotus

Optimaalisen ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää käydä jo varhaisessa vaiheessa projektia huolellisesti läpi eri tekijöitä, kuten investoinnin tavoite ja mahdolliset vaatimukset ja toiveet, jotka vaikuttavat ratkaisun ja tuotteen valintaan.

 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.

- Aloituskokous on tärkeä, jotta voidaan määritellä erilaisia tuotteiden ja ratkaisujen valintaan vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman tehokkaiden ja kestävien tuloksien aikaansaamiseksi. Aloituskokous voidaan järjestää verkkokokouksena tai vierailuna paikan päällä riippuen siitä mitä haluatte. Teemme teille aloituskokouksen yksityiskohdista ja tiedoista koosteen jonka käymme yhdessä läpi varmistaaksemme, että olemme samaa mieltä projektin laajuudesta ja tavoitteista.

Seuraavassa vaiheessa esitämme ratkaisuehdotuksen, jossa keskitytään toimintoihin, käyttöikään, laatuun, materiaalivalintoihin, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin. Tavoitteenamme on toimittaa kestävä ratkaisu, joka luo lisäarvoa sinulle asiakkaana.