Tankrengöring

Vi levererar lösningar för tankrengöring med fokus på tvättresultat, kortare tvättcykler, optimering av vatten-, kemikalie- och energiförbrukning, enkelt underhåll och hög processeffektivitet. Detta leder i sin tur till sparad tid, minskad energiförbrukning och lägre kostnader.

Den mest lämpliga lösningen för att uppnå en effektiv tankrengöringsprocess bestäms ett antal olika faktorer, vilka beskrivs i detalj nedan.

’En helt ren tank på så kort tid som möjligt’

På frågan ’Vad är syftet med tankrengöringen?’ är svaret ofta ’En helt ren tank på så kort tid som möjligt’. Men det är inte alltid så enkelt, utan det finns ofta andra frågeställningar som är viktiga att ta hänsyn till för att välja rätt typ av lösning. Genom att dimensionera tvättprocessen optimalt går det att uppnå ökad effektivitet, kostnadsbesparingar i form av minskad mängd tvättvätska, samt tidsbesparingar.

I ett första steg behöver följande frågor besvaras:

 • Behöver tanken rengöras till 100% eller räcker det med att skölja ur tanken mellan olika batcher?
 • Ska hela tanken rengöras eller endast en del av tanken?
 • Ska produkt återvinnas från tanken?
 • Är den totala tidsåtgången för hela tvättcykeln viktig?

Resonemanget kring hur tankrengöringsprocessen kan optimeras och vilken produkt som är mest lämplig beror bl a på typ av verksamhet och dess specifika förutsättningar, se exempel nedan.

Exempel 1

Blå färg tillverkas i en processtank och det görs alltid samma blå färg i tanken. Det är kort tid mellan de olika batcherna, vilket gör att kvarvarande färg inte hinner torka.

I det här fallet behöver tanken inte rengöras till 100%, eftersom en liten mängd kvarvarande färg inte påverkar nästa batch. Det kan alltså räcka med att endast skölja ur tanken mellan batcherna. För att uppnå högsta möjliga processeffektivitet är tidsåtgången mellan batcherna i det här exemplet kanske viktigare än själva tvättresultatet.

En tankrengöringsdysa med en kort sköljcykel och minsta möjliga vätskeförbrukning kan vara lämplig för den här specifika processen.

Exempel 2

Tanken innehåller en farmaceutisk eller kemisk produkt av högt värde. Det finns risk för att produkten kan antända när den torkar. Endast då produkten är fuktig eller blöt är den stabil.

Här kan det vara viktigt att återvinna kvarvarande produkt från tanken. Det kanske också är nödvändigt att blöta tanken så snart batchen är klar för att på så sätt säkerställa att kvarvarande produkt hålls fuktig för att undvika antändning.

En tankrengöringsdysa med låg vätskeförbrukning medför att det blir mindre kostsamt att återvinna produkten. Tankrengöringsdysan fyller i det här exemplet två funktioner i en och samma tvättcykel.

Vilken typ av produkt innehåller tanken?

Produktens egenskaper bestämmer med vilken kraft tanken behöver rengöras. Den rengöringskraft som krävs, samt den typ av rengöringsvätska som används i processen, ger en god indikation på vilken tankrengöringsdysa som är mest lämpad för processen.

Några faktorer att ta hänsyn till gällande produkten i tanken:

 • Är produkten lättlöslig?
 • Hur kladdig eller seg är produkten?
 • Hur tjockflytande eller viskös är produkten?
 • Toxisk? Korrosiv? Explosiv?
 • Är produkten dyrbar? Återvinnas?
 • Ändrar produkten egenskaper när den är blöt eller torr?
 • Hur snabbt behöver produkten avlägsnas från tanken?

Ibland är valet av tankrengöringsdysa relativt enkelt. Om produkten i tanken är lättlöslig är en statisk eller roterande tankrengöringsdysa ett bra val. Om produkten däremot är mycket kladdig och tjockflytande kan en tankrengöringsmaskin med jetstrålar vara den bästa lösningen.

I andra fall är valet inte alltid lika självklart. En snabb rengöringscykel kan vara högsta prioritet på grund av produktens egenskaper. Om produkten blir mycket hård (t ex resin) när den har torkat, kan den bli omöjlig att avlägsna. Då är det helt avgörande att produkten avlägsnas så fort som möjligt och det är viktigt att välja en tankrengöringsdysa eller -maskin som hinner fullfölja hela tvättcykeln innan produkten torkat.

Vilken tvättvätska används i rengöringscykeln?

Tvättvätskans egenskaper påverkar val av tankrengöringsdysa.

Exempel på egenskaper

 • Om tvättvätskan är ett lösningsmedel kan det skapas en explosiv miljö i tanken, vilket kräver en ATEX-klassad tankrengöringsdysa.
 • Tvättvätska med hög viskositet påverkar flöde och tryck, vilket i sin tur ska tas i beaktning vid val av tankrengöringsdysa.
 • Om tvättvätskan löser upp produkten lätt behövs endast en tankrengöringsdysa med låg tvättkraft. Om tvättvätskan däremot behöver kraft för att avlägsna produkt kan en tankrengöringsmaskin med jetstrålar vara det bästa alternativet.
 • För att effektivisera rengöringsprocessen används ibland tvättvätska med hög temperatur, vilket kan påverka val av tankrengöringsdysa.
 • Ibland används olika tvättvätskor i olika stadier av rengöringscykeln och då är det viktigt att tankrengöringsdysan fungerar effektivt med alla tvättvätskor.

Val av material

 • Vissa kemikalier i tvättvätskan kan påverka tätningar, kullager och andra komponenter. En mycket sur miljö påverkar rostfritt stål och då är hastelloy ett mer lämpligt materialval.
 • Höga temperaturer kan påverka materialet, vilket kan leda till stora problem. Det gäller att vara särskilt uppmärksam när det gäller produkter tillverkade i vissa plastmaterial.
 • Livsmedelsklassade produkter kräver specifika ytfinhetskrav och tankrengöringsdysan behöver uppfylla dessa krav.

Partiklar i tvättvätskan

 • Om tvättvätskan innehåller partiklar behövs eventuellt ett förfilter, alternativt väljer man en tankrengöringsdysa som är konstruerad för att hantera partiklar i tvättvätskan.

Hur ser tanken ut?

Den här frågan kan delas upp i två frågeställningar; tankens dimensioner och form, samt vilka andra komponenter och delar som finns inuti och i anslutning till tanken. Ett ritningsunderlag kan vara till stor hjälp för att planera placering av tankrengöringsutrustningen.

Tankens dimensioner och form

Diameter och höjd

Diametern är viktig för att säkerställa att tankrengöringsdysan kan skapa tillräcklig kastlängd och kraft/energi för att rengöra tankens yta effektivt. Även höjden är viktig då avståndet inte får vara för stort. Två tankar med samma diameter men med olika höjder kan kräva två helt olika lösningar för att uppnå önskat resultat.

Form

Tanken kan var utformad så att tvättstrålarnas vinkel mot tankens yta varierar mycket, vilket i sin tur kan påverka tvättresultatet i olika delar av tanken.

Komponenter och delar inuti och i anslutning till tanken

Bafflar, mixers, agitatorer, rör, m.m. inuti tanken påverkar vilken typ av tankrengöringsdysa som är lämplig, samt antalet dysor som krävs för att uppnå ett bra resultat. Rätt placering av dysorna är också viktigt.

Agitatorer och mixers

Om en agitator är installerad i mitten av tanken krävs det ofta två tankrengöringsdysor, en på vardera sida om agitatorn. På så sätt undviks skuggor (’blind spots’). Ibland är det även bra att installera extra statiska dysor för att på så sätt säkerställa att områden i tanken som är svåra att komma åt blir rengjorda.

Bafflar

Bafflar skapar ofta problem med skuggor och den bästa lösningen är att installera flera tankrengöringsdysor i tanken.

Röranslutningar och tanköppning

Antalet och storleken på röranslutningar, samt storlek på tanköppningen är viktigt att ta i beaktning då det påverkar valet av typ och storlek på tankrengöringsdysa.

Dräneringshastighet

Tankens dräneringshastighet är viktig att känna till för att inte skapa ett problem med ansamling av rengöringsvätska i botten av tanken, vilket påverkar tvättresultatet.

Skillnaden mellan olika typer av tankrengöringsdysor

Valet av rätt tankrengöringsdysa för rengöringsprocessen beror främst på vilken typ av produkt tanken innehåller, samt tankens diameter. Olika typer av tankrengöringsdysor fyller olika funktioner.

Statiska tankrengöringsdysor

 • inga rörliga delar
 • stor fri passage, vilket är en fördel om det finns partiklar i tvättvätskan
 • minimalt underhåll

Roterande tankrengöringsdysor

 • använder tvättvätskans reaktionskraft för att driva rotationen av sprayhuvudet
 • större tvättkraft jämfört med en statisk tankrengöringsdysa, vilket leder till en effektivare rengöringsprocess, lägre förbrukning av tvättvätska och kortare driftstopp

Tankrengöringsmaskiner

 • mycket kraftig och effektiv rengöring
 • lämplig för stora tankar eller då produkten i tanken är svår att avlägsna
 • tvättvätskan passerar genom ett inre kugghjul i dyskroppen, vilket skapar rotation av jetmunstyckena i ett 2-axligt spraymönster med 180° – 360° täckning

Mekanisk rengöring

För att effektivt rengöra tankens yta krävs att stora droppar träffar ytan i en hög hastighet. Roterande tankrengöringsdysor och -maskiner har just denna funktion. Stora droppar som träffar ytan i en hög hastighet leder till att kvarvarande produkt som inte löses upp av tvättvätskan i stället avlägsnas mekaniskt.

Avståndet mellan sprayhuvudet och tankens vägg, samt arbetstryck är viktiga faktorer för skapa effektiv mekanisk rengöring. Vid för stort avstånd mellan sprayhuvudet och tankväggen minskar tvättkraften och därmed tvättresultatet. Vid för högt arbetstryck bryts de stora dropparna ner till mindre droppar, vilket också ger ett sämre tvättresultat.

Genom att använda större mekanisk kraft i tankrengöringsprocessen skapas möjligheten att korta rengöringscykeln, sänka rengöringsvätskans temperatur, samt minska behovet av kemikalier. Illustrationen nedan visar ett exempel på en statisk spraybolls mekaniska tvättkraft jämfört med en roterande tankrengöringsdysa.

Statisk sprayboll

Roterande tankrengöringsdysa

Roterande tankrengöringsdysor har en högre mekanisk tvättkraft jämfört med den statiska spraybollen, vilket medför kortare rengöringscykler, högre effektivitet och kostnadsbesparingar.

Spraytäckning

Nedan anges spraytäckning (m) för vårt utbud av tankrengöringsdysor, samt tillhörande produktkategori.

Coverage tank (diameter)
Coverage, up to (m) Product type Product category
1,8 HydroWhirl® Mini SS Rotating
2,0 HydroWhirl® Mini PVDF Rotating
3,0 HydroClaw® Static
3,6 TW Static
3,6 HydroWhirl® Stinger Rotating
4,9 CLUMP Static
4,9 LEM Static
7,6 HydroWhirl® Poseidon Rotating
17 HydroWhirl® Orbitor 100 Machine (jet)
26-42 Orbitor Hi Cap Machine (jet)
30 Orbitor Dual Head Machine (jet)
34 D3000 Machine (jet)
40 HydroWhirl® Orbitor Machine (jet)
51 D4000 Machine (jet)
Special DT Machine (jet)

Vilket tryck och flöde finns tillgängligt?

När du har kommit fram till vilken typ av tankrengöringsdysa som är mest lämplig för er rengöringsprocess är nästa steg att bestämma önskat flöde och storlek på dysan.

Tryck och flöde

Ofta är önskat tryck och flöde redan begränsat av det tryck och flöde som finns tillgängligt i det befintliga systemet. Här är det viktigt att ta reda på tryck och flöde vid anslutningen till tankrengöringsdysan. Om det inte går att mäta tryck och flöde vid anslutningen, görs en uppskattning av värdena. Denna uppskattning baseras bl a på pumpens ’output’, samt rörens längd och diameter. På så sätt beräknas tryckfallet mellan pumpen och tankrengöringsdysan.

I de fall där det inte finns tillräckligt flöde och tryck för att använda den mest lämpliga dysan för rengöringsprocessen, behöver man titta på en alternativ lösning. Det kan vara att t ex ändra pumpen eller ändra typ av tankrengöringsdysa.

Att byta tankrengöringsdysor i en befintlig tank eller att byta pumpen kan leda till vissa problem, t ex att dräneringen inte är justerad för att klara av ett högre flöde. Detta leder i sin tur till att vätska samlas på botten av tanken, vilket försämrar rengöringen i det området.

Rekommenderat flöde

Normalt sett påverkas tankrengöringsdysans rotationshastighet av trycket. Ju högre rotationshastighet, desto större är sannolikheten att den roterande dysan atomiserar dropparna så att de blir mycket mindre. Det leder i sin tur till att tvättkraften försämras. Därför är det viktigt att en tankrengöringsdysa eller -maskin används inom området för rekommenderat flöde.

Tvättvätskans kemiska egenskaper

Byte av tvättvätska kan påverka tryck och flöde pga förändring av vätskans viskositet.

Partiklar i tvättvätskan

I det fall då tvättvätska återanvänds krävs någon form av filtrering, vilket i sin tur kan påverka tryck och flöde.

 

Projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

 

RR Hansa Engineering AB
Robin Ryberg Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. Startup-mötet gör vi gärna som ett webbmöte eller platsbesök, beroende på vad ni föredrar. Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi presenterar ett förslag på en lösning, med fokus på funktion, livslängd, kvalitet, materialval, drift- och underhållskostnader, samt miljöpåverkan. Vår målsättning är att leverera en hållbar lösning som skapar ett mervärde för dig som kund.