Dysor & spraysystem

Vilken är dysans och sprayprocessens funktion?

Första steget i att välja rätt dysa är att definiera sprayprocessens funktion och användningsområde, t ex kyla en gas, tvätta en tank eller spola ett transportband. Dystyp och därmed även spraybild och droppstorlek i sprayen är viktigt att ta hänsyn till för att optimera sprayprocessen.

Cooling product and objects BETE Kunskapsbanken

 

Under Lösningar på vår hemsida listas ett antal vanliga applikationer och processer, samt de dysor som rekommenderas.

 

Fullkonsdysor

Den vanligast förekommande dystypen inom industrin är fullkonsdysan. Exempel på användningsområden är gaskylning, gasskrubbning, demisterspolning, absorption, vätskefördelning och brandbekämpning.

Det finns tre olika typer av fullkonsdysor – axiella och tangentiella dysor, samt spiraldysor. Jämfört med sprialdysan skapar den axiella och tangentiella dysan relativt större droppar och en mycket jämn vätskefördelning i konen och över ytan. Axiella och tangentiella fullkonsdysor har ett högre volymflöde i den yttre konen och ett jämnt lägre flöde inom konen. Spiraldysan har ett högre volymflöde i ringarna som spiralerna skapar och mellan ringarna formas band av små droppar och ett lägre volymflöde.

Spiraldysa fullkon

 • Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar flera koncentriska koner.
 • Konerna bildar 2 till 3 ringar av relativt stora droppar, omgivna av bredare band av relativt små droppar

Axiell fullkonsdysa

 • Ingående och utgående sprayriktning är på samma axel.
 • Den konformade sprayen skapas av vätskerotationen i dysans virvelkammare, vätskans centrifugalkraft samt dysmynningens geometri.
 • Jämn fördelning av droppar i konen och över sprayytan
 • Brett flödesintervall
 • Stor fri passage

Tangentiell fullkonsdysa

 • Den utgående sprayriktningen är 90° i relation till ingångsaxeln.
 • Spraybilden skapas genom att vätskan passerar en kammare utan virvelinsats, innan vätskan lämnar  utloppsmynningen och formar en konisk spray.
 • Jämn fördelning av droppar i konen och över sprayytan
 • Stor fri passage

Hålkonsdysor

Hålkonsdysor skapar relativt mindre droppar än fullkonsdysor, vilket kan vara användbart i t ex vissa gaskylningsprocesser.

Det finns tre olika typer av hålkonsdysor – axiella och tangentiella dysor, samt spiraldysor.

Spiraldysa hålkon

 • Spraybilden skapas genom att vätskan skär längs spiralen och bildar en koncentrisk kon.
 • Sprayen är koncentrerad till den yttre delen av spraykonen, vilken består av relativt stora droppar, medans det inom konen skapas en fin dimma.

Axiell hålkonsdysa

 • Ingående och utgående sprayriktning är på samma axel.
 • Den konformade sprayen skapas av vätskerotationen i dysans virvelkammare, vätskans centrifugalkraft samt dysmynningens geometri.
 • Sprayen är koncentrerad till den yttre delen av spraykonen.
 • Relativt mindre droppar jämfört med axiella fullkonsdysor.
 • Stor fri passage

Tangentiell hålkonsdysa

 • Den utgående sprayen är 90° i relation till ingångsaxeln.
 • Spraybilden skapas genom att vätskan passerar en virvelkammare utan virvelinsats, innan vätskan lämnar  utloppsmynningen.
 • Sprayen är koncentrerad till den yttre delen av spraykonen.
 • Relativt mindre droppar jämfört med tangentiella fullkonsdysor.
 • Stor fri passage

Flatstråledysor

Flatstråledysans droppar är relativt stora jämfört med andra dysor och sprayen är ofta kompakt och kraftig.

Flatstråledysan är mycket effektiv för olika spol- och tvättprocesser, men används också för att spraya vätska över produkter och material på transportband.

Axiell flatstråledysa

 • Jämn fördelning som smalnar av mot ytterkanterna av sprayen

Deflektor flatstråledysa

 • Skapar en spray med extra bred sprayvinkel

Dimdysor

Dimdysor skapar en spray beståendes av mycket små droppar även vid låga tryck och används för dammbekämpning, befuktning, kylning, ytbehandling, samt för att spraya oljedimma.

Ju högre tryck, desto mindre droppar. Droppstorleken för dimdysor ligger inom intervallet 20-500 mikron. Små droppar är idealiskt när full evaporering krävs. Viktigt att tänka på är att utloppshålet är mycket litet, vilket innebär att dysan kan sätta igen om vätskan innehåller större fasta partiklar. Lösningen på problemet är att använda sig av ett förfilter alternativt välja en dimdysa med ett inbyggt filter.

Litet öppningshål

 • Vätskan finfördelas då den tvingas genom en liten öppning
 • Smalare spray vid lägre tryck

Impingement

 • Atomiserar, dvs finfördelar, vätskan när den laminära strålen träffar stiftet vid utloppshålet och på så sätt skapar en fin dimma.
 • Sprayvinkel 70° – 90°

Luftatomiserande dysor

Luftatomiserande dysor skapar en mycket fin spray av små droppar och används för kylning, befuktning, smörjning, ytbehandling, m.m.

Sprayen skapas genom att luft blandas med vätskan i sprayprocessen och skapar på så sätt relativt mindre droppar jämfört med andra dysor. Spraybilden finns som fullkon, hålkon, samt flatstråle.

Produktgruppen består av en mängd olika komponenter, vilka kan kombineras på olika sätt för att skapa rätt droppstorlek och flöde för en viss applikation. Luftatomiserande dysor är också den bästa lösningen om man har en vätska med hög viskositet, där en ’vanlig’ dysa inte kan skapa tillräckligt små droppar.

Intern mixning

 • Vätska och luft blandas i dysan och lämnar dysan genom samma utloppshål.
 • Förändring av luftflödet påverkar vätskeflödet.
 • Inte lämpligt för vätskor med en viskositet över 200 cP.

Extern mixning

 • Luft och vätska lämnar dysan genom två separata öppningshål.
 • Luft- och vätskeflöde kan styras oberoende av varandra, vilket gör det möjligt att ställa in ett specifikt vätskeflöde vid ett givet luftflöde.
 • Lämplig för alla typer av vätskor, även över 200 cP.

Intermittenta dysor

Dysor och system för intermittent sprayning av vätska används inom t ex livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin när man eftersträvar stor precision i doseringen eller då man har en mycket kostsam spraymedia och vill undvika spill. Sprayen och doseringen kontrolleras med hjälp av elektrisk eller pneumatisk styrning.

Pulse Width Modulation (PWM)

BETEs FlexFlow™ Spray Control System skapar en optimal sprayprecision genom att reglera sprayflödet med hjälp av Pulse Width Modulation (PWM). Med traditionella spraydysor justeras flödet genom att ändra vätsketrycket, vilket i sin tur leder till en förändring av droppstorlek och spraybild. PWM-flödeskontroll skapar en cyklisk spray, dvs på och av, upp till 150 gånger per sekund. FlexFlow™ styr vätskeflödet, med oförändrade sprayegenskaper, utan att det krävs en ändring av vätsketrycket. Det skapas alltså en jämn och enhetlig spray med stor precision.

Tankrengöringsdysor

Tankrengöringsdysors spraybild väljs i intervallet 90° till 360° beroende på hur tanken ser ut och syftet med tankrengöringen. Olika tankrengöringsdysor skapar olika droppstorlekar, vilket bl a påverkar tvättkraften.