Droppavskiljning

Varför är tryckfall en viktig faktor vid val och dimensionering av en droppavskiljare?

Gasflödet i en process genereras av en fläkt eller kompressor som alstrar ett vacuum eller utloppstryck. Tryck är energi och därmed en kostnad, vilket behöver tas i beaktning för att hitta en optimal lösning.

En droppavskiljare tillverkad av profiler är konstruerad för att klara höga gasflöden utan alltför stor påverkan på tryckfall. Ett candle filter, som består av mycket små, tätt packade fibrer, har däremot mycket större påverkan på tryckfallet.

Förutom droppavskiljarens konstruktion påverkas tryckfallet bl a av gasflödeshastighet, vätskebelastning (liquid load), viskositet och mängden fasta partiklar.

Generellt sett önskas så lågt tryckfall som möjligt i förhållande till högsta möjliga avskiljningsgrad.