Tankrengöring

Vad är syftet med tankrengöringen? Tidsåtgång hela tvättcykeln?

Svaret är ofta ”En helt ren tank på så kort tid som möjligt”. Men det är inte alltid så enkelt, utan det finns ofta andra frågeställningar som är viktiga att ta hänsyn till för att välja rätt typ av lösning. Genom att dimensionera tvättprocessen optimalt går det att uppnå ökad effektivitet, kostnadsbesparingar i form av minskad mängd tvättvätska, samt tidsbesparingar.

I ett första steg behöver följande frågor besvaras:

  • Behöver tanken rengöras till 100% eller räcker det med att skölja ur tanken mellan olika batcher?
  • Ska hela tanken rengöras eller endast en del av tanken?
  • Ska produkt återvinnas från tanken?
  • Är den totala tidsåtgången för hela tvättcykeln viktig?

Resonemanget kring hur tankrengöringsprocessen kan optimeras och vilken produkt som är mest lämplig beror bl a på typ av verksamhet och dess specifika förutsättningar, se exempel nedan.

Exempel 1

Blå färg tillverkas i en processtank och det görs alltid samma blå färg i tanken. Det är kort tid mellan de olika batcherna, vilket gör att kvarvarande färg inte hinner torka.

I det här fallet behöver tanken inte rengöras till 100%, eftersom en liten mängd kvarvarande färg inte påverkar nästa batch. Det kan alltså räcka med att endast skölja ur tanken mellan batcherna. För att uppnå högsta möjliga processeffektivitet är tidsåtgången mellan batcherna i det här exemplet kanske viktigare än själva tvättresultatet.

En tankrengöringsdysa med en kort sköljcykel och minsta möjliga vätskeförbrukning kan vara lämplig för den här specifika processen.

Exempel 2

Tanken innehåller en farmaceutisk eller kemisk produkt av högt värde. Det finns risk för att produkten kan antända när den torkar. Endast då produkten är fuktig eller blöt är den stabil.

Här kan det vara viktigt att återvinna kvarvarande produkt från tanken. Det kanske också är nödvändigt att blöta tanken så snart batchen är klar för att på så sätt säkerställa att kvarvarande produkt hålls fuktig för att undvika antändning.

En tankrengöringsdysa med låg vätskeförbrukning medför att det blir mindre kostsamt att återvinna produkten. Tankrengöringsdysan fyller i det här exemplet två funktioner i en och samma tvättcykel.