Nödduschar

Hur ser vattentillförseln ut där nödduschutrustningen ska placeras? Spoltider? Vattenkvalitet?

Vattentillförsel, rekommenderade spoltider, tillgång till tempererat vatten och vattenkvalitet är viktiga faktorer att känna till vid val av nödduschutrustning.

Vattentillförsel

Nödduschutrustning med fast anslutning till dricksvattennätet är ofta det bästa valet. Det möjliggör en lång spoltid med kontinuerligt flöde. Men, ibland finns det inte rinnande vatten tillgängligt på plats och då finns möjligheten att istället installera tanknödduschar eller mobila nöd- och ögonduschar.

Nödduschar och ögonduschar anslutna till en vattenledning behöver ett visst vattentryck för att fungera enligt tillverkarens specifikationer.

God vattenkvalitet

En nöddusch eller ögondusch ska anslutas till vatten av god kvalitet och med det menas normalt dricksvatten. Det är t ex olämpligt att koppla nödduschen till s k industrivatten.

Spoltider & tempererat vatten

För ögonduschar gäller följande:

  • Stänk med frätande ämne i ögat – spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 15 minuter.
  • Stänk med irriterande ämne i ögat – spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 5 minuter.
  • Vattentemperaturen bör ligga i intervallet 20ºC till 30ºC.
  • En tillförlitlig temperaturvakt är viktig för att hindra överhettning p g a tryckfall eller bortfall av kallvatten.
  • Specifika flöden och spoltider för ögonduschar anges i databladen för de olika produkterna.

För kroppsnödduschar gäller följande:

  • Duschstrilen och vattenmängden bör vara så stor att hela kroppen täcks av en stor mängd vatten inom några sekunder.
  • Ofta krävs en lång spoltid för att hindra vidare skada och för att lindra smärta. För att lättare uthärda en längre tids duschning är rekommendationen att avspolning sker med tempererat vatten i intervallet 30ºC till 37ºC, när den skadade personen exponerats för ämnen som är frätande på huden eller som efter hudupptag medför förgiftningsrisk.
  • En tillförlitlig temperaturvakt är viktig för att hindra överhettning p g a tryckfall eller bortfall av kallvatten.
  • Specifika flöden och spoltider för nödduschar och tanknödduschar anges i databladen för de olika produkterna.

Fasta anordningar med tempererat vatten bör spolas igenom dagligen för att förhindra risk för bakterietillväxt, t ex Legionella och Pseudomonas. Om nödduschutrustningen använder sig av vatten från en tank är det lämpligt att tillsätta antibakteriell vätska eller tabletter för att förhindra tillväxt av bakterier. Legionellabakteriernas tillväxt sker främst i temperaturintervallet 20-45°C.