Droppavskiljning

Finns det specifika krav eller önskemål gällande avskiljningsgrad?

Önskad avskiljningsgrad kan vara styrt av lagstiftade utsläppskrav eller ett behov av att minska en viss mängd förorening för att t ex undvika korrosion och andra skador ’downstream’ i processen. I vissa processer används droppavskiljare för att återanvända värdefulla ämnen och produkt.

Kunskapsbanken Droppavskiljning

Avskiljningsgrad specificerar den mängd vätska och partiklar droppavskiljaren tar bort ur gasflödet. Avskiljningsgrad beräknas med hjälp av ett antal variabler, bl a typ av droppavskiljare, gasens och vätskans densitet, gashastighet och mängd vätska.

Ökad gasflödeshastighet leder till ökad avskiljningsgrad, men medför å andra sidan ökat tryckfall. Det är viktigt att göra en avvägning mellan nivån på avskiljningsgrad och den totala driftskostnaden.